Ga direct naar de inhoud

Privacyverklaring Wet open overheid (Woo)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwerkt persoonsgegevens die u met ons deelt via uw Woo-verzoek. Dit zijn bijvoorbeeld uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De minister van VWS is de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Privacyverklaring van AZ (AZ) vindt u elders op Rijksoverheid.nl. VWS heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) als interne toezichthouder, die toezicht houdt op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens door VWS. De FG is bereikbaar per e-mail: FG-VWS@minvws.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen. De rechtsgrondslag voor verwerkingen in het kader van Woo-verzoeken is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (de Woo).

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

VWS bewaart uw persoonsgegevens 5 jaar in het kader van de Archiefwet.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

VWS deelt of verkoopt uw gegevens niet.

Kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden?

Persoonsgegevens worden niet in alle situaties automatisch verwijderd. In een beperkt aantal gevallen mogen we deze gegevens langer bewaren . Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt en de bewaarde gegevens noodzakelijk zijn voor opsporing. Zo’n geval kan leiden tot een verlenging van de bewaartermijn.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

VWS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Kunt u gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VWS.

U kunt ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.